Čistírny odpadních vod

Vyrábíme z nerezu technologie pro ČOV

Tel.: (+420) 583 449 127
E-mail: info@nerezvyroba.cz

Seznam služeb


  • ČOV AUTODROM BRNO
  • ČOV BOHUSLAVICE
  • ČOV RAKOUSKO - BV ARA HOFPURGLHUTE
  • ČOV DUBICKO
  • ČOV HRABOVÁ
  • ČOV HINDING
  • ČOV SOMMEREBEN
  • ČOV KATEŘINICE
  • ČOV OBERHOFALMEN (1265 m nadmořská výška)
       

ČOV DUBICKO - ČOV OBERHOFALMEN - ČOV HRABOVÁ - ČOV KATEŘINICE

V roce 2010 byla zprovozněna nová ČOV v Jablůnce.

Obecní čistírny odpadních vod - typ BOKAN

Popis ČOV

Čistírna byla vyvinuta ve spolupráci s Technickou univerzitou Graz, prof. Wolfbauerem a výrobcem technologie firmou BOKAN se sídlem v Grazu. Stavební i technologická část jsou dodávány českými firmami.
Čistírna odpadních vod je kompaktní, zakrytá s jemnobublinnou aerací v aktivační nádrži, se simultánní nitrifikací a denitrifikací, vyznačující se malou tvorbou přebytečného kalu, s možností odfosforování.
ČOV je tvořena železobetonovou válcovou stavbou z 1/3 nadzemní, obsypanou zeminou pro zlepšení tepelné izolace a tím stabilní účinnosti bez ovlivnění ročním obdobím.
V případě velmi malého průtoku v recipientu zařazujeme ještě 3. stupeň- dočištění filtrem z kameniva. ČOV není nutno oplocovat. Vstupní můstek za nerezovými vchodovými dveřmi vede přes otevřenou hladinu na strop kalojemu uprostřed, na němž je z čirého polykarbonátu vytvořen kruhový velín, kde je řídící centrum technologie- rozvodnice s počítačem, dmychadlo, registrace průtoku a sociální zařízení pro obsluhu. Pochůzí plošina kolem otevřených nádrží nese kruhový rozdělovač vzduchu - potrubí nerez současně využito jako zábradlí. Zámečnické drobné součásti- odvětrání a pod. jsou z nerezové oceli.

Technologický postup

Splaškové odpadní vody protékají automatickými česlemi- např.Huber SSL - Step Screen, pokračují přes primární sedimentačni anoxickou zónu do aktivační nádrže, kde se střídá provzdušňování, s mícháním a klidovým časem. Vody jsou dávkovány do dosazovací nádrže, kde usazený kal u dna vytahuje registr mamutek do kalového žlabu jako očkovací nebo přebytečný, což se řídí zkouškou v Imhoffově kuželu. Funkce provzdušňovací a vysávací je zajištěna dmychadlem s přepouštěcí klapkou. Plovoucí nečistoty z hladiny dosazovací nádrže jsou přiváděny zpět do procesu kalovým žlabem - hladina je sprchována odsazenou vodou.
V poslední zóně dosazovací nádrže je odtokový žlab s potrubím opatřeným indukčním průtokoměrem. Uprostřed umístěný kalojem je dimenzován na půlroční skladovací dobu,
promíchávání je zajištěno mírným provzdušňováním. stabilizovaný kal je po kontrole jeho složení využíván ke kompostaci (tzv.zazemňování, které je možno přistavit k ČOV s cyklem 6 až 8 let) nebo skládkován po zahuštění event. odvodnění v pojízdném kalolisu.

Všechny technologické součásti jsou z nerezové oceli a odnímatelné z pochůzí plošiny bez nutnosti vyprazdňovat nádrže. Čistírna je vybavena vnitřními nouzovými přepady- obtoky. Automatické česle mají obtok, kaskádová technologie zajišťuje při hydraulických či technických poruchách automaticky hladinové řešení obtoků. Provoz je automatický, časově přerušovaný, možnost naprogramování dle momentální potřeby. Spotřeba el.energie bývá cca 60 - 80 Wh/EO za den. Obsluha není trvalá, vizuelní denní kontrola na řídícím panelu, dle požadavku investora je možný přenos dat centralizovat dálkově.

Hodnoty výstupního znečištění splňují limity EU. Tento typ ČOV je realizován nejen ve státech EU. Velkou výhodou je i stavební řešení - konstrukce monolitická, stabilní, odolná vůči živelným událostem, minimální nároky na údržbu.
Čistírnu lze zhlédnout např. v obcích Hrabová, Dubicko, Bohuslavice, Kateřinice (okr.Vsetín), Automotodrom Brno, atd.
Nabídku včetně ceny zpracujeme na základě konkretní velikosti a zejména umístění zdarma.

KONTAKTY:

Lihovar Hrabová s.r.o. - výrobce technologie
Miroslav Snášel (+420) 736 614 504 telefon/fax: (+420) 583 449 127


ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD + KALOVÁ KONCOVKA

Kalová koncovka pro odvodnění kalu.

Toto zařízení slouží k zahuštění kalu a snadnější manipulaci s ním, má speciálně upravené dno pro odtok vody a plášť je vyroben z nerezavějící oceli.
Tímto zařízením lze snížit objem kalu cca na 1/5 původního objemu (dle jeho hustoty).
Voda z odvodněného kalu odtéká zpět do čistírny odpadních vod.

Řešením je kalový kontejner nebo zazemňování.

Administrace © 2012 Nerez výroba